Skog i Töllsjö - 41 ha

Välskött skogsfastighet i ett skifte norr om Töllsjö med vackert läge på Nabbasjöns västsida. Stor andel gallringsskog med god tillväxt. Jakträtten är tillgänglig från 1/7 2019.

Fakta

Pris:
4 400 000 kr
Fastighetsbeteckning
Bollebygd Fagerhult 1:17, del av
Areal
41.4 ha

Ekonomi

Pris:
4 400 000 kr
Sista buddag
Onsdag 9 jan
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Totalt omfattar fastigheten 41,4 ha, varav 37,8 ha produktiv skogsmark och 3,6 ha impediment. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Tillkommer 1,2 ha vattenareal (Lofsån).

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2018 av Olle Linder Skogstjänster, se även bifogad plan. Uppgifterna nedan är uppräknade med 1 års tillväxt.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 37,8 ha med ett virkesförråd på 7678 m³sk, varav ca 2650 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och ca 4700 m³sk är gallringsskog (G1). 2,1 ha med 238 m³sk utgörs av naturvårdsskog (NO), motsvarande 5,6 % av arealen. Bonitet 7,8 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 244 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 27 %, gran 69 % och björk 4 %. Genomsnittligt virkesförråd 203 m³sk/ha.

  Skogen är överlag välskött. En stor andel av skogen är inne i en stark tillväxtfas och värdetillväxten på fastigheten är hög. Redan om 9 år förväntas virkesförrådet ha ökat från dagens 7678 till 8240 m³sk, inkl. föreslagna avverkningar på 1621 m³sk.

  Normala drivningsförhållanden. Fastighetens centrala del har relativt brant terräng. Den södra delen är helt avskild från den norra delen av Lofsån. Bilvägar för lastbil med släp finns både strax söder om fastigheten och genom fastighetens nordvästra del.

 • Jakt

  Jakträtten är utarrenderad innevarande jaktår t.o.m. 2019-06-30. Älgjakten ingår i Fagerhult-Hökhults jaktlag (ca 1600 ha). Här finns älg, rådjur, räv och fälthare samt enstaka vildsvin och skogshare.

 • Strandskydd

  Strandskydd gäller inom 100 m från strandlinjen för Nabbasjön och Lofsån.

 • Inteckningar

  Det kommer inte att finnas några uttagna inteckningar i fastigheten.

 • Forn- och kulturlämningar

  I den norra delen av fastigheten finns en fornlämning i form av en offerkälla (Helige Tors källa). På fastigheten finns även lämningar efter äldre torpbebyggelse.

 • Fastighetsbildning

  Lantmäteriförrättning pågår där fastigheten skall avstyckas till en egen skogsfastighet. Förrättningen väntas bli klar och vinna laga kraft i januari 2019.

 • Taxeringsvärde

  Något nytt taxeringsvärde finns inte beslutat ännu då fastigheten är nybildad.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag.

 • Vägbeskrivning

  Från Alingsås/Borås: kör väg 180 och tag av mot Töllsjö. Kör ca 2 km och tag av mot Fagerhult. Kör 2,6 km till Fagerhults by där fastighetens södra del kan nås via en liten väg. För att nå norra delen så fortsätt rakt fram i vägkorsningen ca 700 m fram till gårdsplanen på den sista gården i byn. Vägen passerar här genom en beteshage med en bom. Fortsätt 1,1 km tills vägen delar sig och tag höger. Kör ytterligare 1,2 km för att komma in på fastigheten.

  Från Bollebygd: kör till Töllsjö och fortsätt ca 2 km. Tag sedan vänster vid skylt "Fagerhult". Kör in till Fagerhults by och därefter vänster i vägkorsningen. Därefter som ovan.

Rättigheter och belastningar

Nyttjanderätt skogsbilväg: Från gårdsplanen på fastigheten Fagerhult 2:19 går en skogsbilväg norrut som delar sig där den ena vägen leder in till fastigheten. Skogsbilvägarna är gemensamma för fastigheterna Fagerhult 3:4, 1:17, 4:1, 2:19, 2:18 och 2:16. Muntligt nyttjanderättsavtal föreligger där kostnaderna delas när underhållsåtgärder krävs. Om vägen skadas i samband med uttransport av virke är det ansvarig fastighetsägares skyldighet att rätta till vägen.

 • Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Fagerhult Ga:1 (Fagerhult-Spjuthults vägsamfällighet)
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut Väg: Rätt att använda ett 5 m brett område a på grannfastigheten Fagerhult 1:26 för utfart för skogstransporter.
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut Upplagsplats: Rätt att använda området b på grannfastigheten Fagerhult 1:26 som upplag för skogsprodukter och att hålla området rent från hindrande vegetation.

Försäljningsinformation

Buden skall skickas till fastighetsmäklaren senast den 9 januari 2019 via mail eller bifogad budblankett.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris:
4 400 000 kr
Fastighetsbeteckning
Bollebygd Fagerhult 1:17, del av
Areal
41.4 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!